top of page

מדיניות פרטיות

פרטים אישיים ואחרים שתמסרו בטופס הפניה, נשמרים לצורך פניה אליכם. לא נעשה בהם כל שימוש אחר מעבר לפניה אליכם.
פרטיכם לעולם לא יועברו לצד שלישי כלשהו.

מעבר לפרטי הפניה, לא נעשה כל שימוש בפרטים נוספים,(עוגיות נתוני גלישה וכד)

הדברים לא אמורים על מקרה של ניצול לרעה, הטרדה שתעשה על ידי גולש, פריצה או גרימת חבלה באתר. 

Original on Transparent.png
bottom of page